Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació tecnològica

Normativa: Art. 5. Dotze  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia, límit i requisit per a l'aplicació de la deducció

  • El 25 per 100  dels donatius monetaris realitzats a favor dels següents centres o entitats:

    1. Centres d'investigació adscrits a universitats gallegues i dels promoguts o parti­cipados per la Comunitat Autònoma de Galícia que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

    2. Entitats sense ànim de lucre acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, a con­dición de què aquestes últimes tinguin la consideració d'organisme d'investigació i difusió de coneixements conforme al que preveu l'article 2.83 del Reglament (UE ) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  • Límit màxim: l'import de la deducció no podrà superar el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica de l'IRPF.

  • La deducció queda condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat.