Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per família nombrosa

Normativa: Art. 5. Tres  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties de la deducció

 • En general

  • 250 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 400 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

 • Cònjuges o descendents amb discapacitat

  Quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar de l'impost tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, la deducció serà:

  • 500 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 800 euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Requisits i altres condicions

 • El concepte de família nombrosa i la seva classificació per categories es contenen en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

  El contribuent ha de posseir el títol de família nombrosa en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa.

 • Quan els fills convisquin amb més d'un contribuent, l'import de les deduccions es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.