Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses adreçades a l'ús de noves tecnologies en les llars gallegues

Normativa: Art. 5. Vuit  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici en concepte de quota d'alta i quotes mensuals per a l'accés a Internet mitjançant contractació de línies d'alta velocitat.

  • El límit màxim de la deducció és de 100 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

    Aquest límit màxim ha d'aplicar-se respecte a totes les quantitats satisfetes durant el ejer­cicio, ja corresponguin a un només contracte de connexió, ja a diversos que es mantinguin simultá­neamente.

    Tractant-se de matrimonis en règim de societat legal de guanys , l'import máxi­mo que pot deduir cadascun dels cònjuges és de 50 euros, independentment del fet que el contracte estigui a nom d'un només d'ells. En aquests casos, el prorrateig té caràcter obligato­rio, de manera que un només dels cònjuges no pot aplicar la totalitat de la deducció a la que tenen dret ambdós cònjuges de manera conjunta. No obstant això, si cadascun dels cònjuges és titular d'una línia, cadascun d'ells podrà aplicar la totalitat de la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció únicament podrà aplicar-se en l'exercici en què se celebri el contracte de connexió a les línies d'alta velocitat.

  • La línia d'alta velocitat contractada haurà d'estar destinada a ús exclusiu de la llar i no podrà estar vinculada a l'exercici de qualsevol activitat empresarial o professional.

  • No resultarà aplicable la deducció si el contracte de connexió suposa simplement un canvi de companyia prestadora del servei i el contracte amb la companyia anterior s'ha rea­lizado en un altre exercici. Tampoc resultarà d'aplicació quan es contracti la connexió a una línia d'alta velocitat i el contribuent mantingui, simultàniament, unes altres línies contractades en exercicis anteriors.

  • La pràctica de la deducció està condicionada a la justificació documental adequat del pressupost de fet i dels requisits que determinen l'aplicabilitat de la mateixa.