Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista

Normativa: Art. 5. Onze  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 15 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició de ac­ciones com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del seg­mento d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista, aprovat per acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2005.

  • El límit màxim de la deducció és de 4.000 euros.

La deducció total així calculada es prorratejarà per parts iguals en l'exercici en el que es realitzi la inversió i en els tres exercicis següents.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. La participació aconseguida pel contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10 per 100 de seu capital social.

  2. Les accions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de tres anys, com a mínim.

  3. La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Galícia, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8. Dos. a) de la Llei  19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

    Els requisits indicats en les lletres a i c anteriors hauran de complir-se durant tot el termini de manteniment indicat en la lletra b, comptat des de la data d'adquisició de la partici­pación.

  4. Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal.

Incompatibilitat

La deducció continguda en aquest apartat resultarà incompatible, per a les mateixes in­versiones, amb les deduccions "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacio­nes socials en entitats noves o de recent creació" prevista en l' article 5. Nou del Decret Legislatiu 1/2011, "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament" previst en l' article 5.Diez de l'esmentat Decret Legislatiu, i "Per inversió  en empreses que desenvolupin activitats agràries" prevista en l'article 5.Quinze del Decret Legislatiu 1/2011.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragón, Galícia, Madrid o Murcia per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el  NIF de l'entitat de nova o recent crea­ción i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari en la casella corresponent.