Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa: Article 5. Nou  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

1. En general

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats anònimes, Limitades, Societats Laborals i Cooperatives.

 • El límit màxim de la deducció és de 6.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones uni­das per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 ni inferior a l'1 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  El límit màxim de participació en el capital social no s'aplicarà en el cas de societats laborals o cooperatives compostes únicament per dues persones sòcies, mentre es mantingui aquesta circumstància.

 • L'entitat en la que cal materialitzar la inversió ha de complir els següents re­quisitos:

  1. Ha de tenir el seu domicili social i fiscal a Galícia i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8. Dos. a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jor­nada completa, donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social i amb residència habitual a Galícia, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  4. En cas que la inversió s'hagués realitzat mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta am­pliación, sempre que, a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en el que es realitza l'ampliació de  la seva plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia s'hagués incrementat, com a mínim  , en una persona  respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia durant els dotze mesos anteriors, i que aquest increment es mantingui durant un període adicio­nal de vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb  la jornada completa.

 • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

2. Increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies

 • La deducció podrà incrementar-se en un 15 per 100 addicional quan, a més de cum­plir els requisits establerts per a la deducció en general, es doni una de les següents cir­cunstancias:

  1. Es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acreditin ser petites i mitjanes empreses innovadores, d'acord amb el que disposa l'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es cregui i regula el funcionament del Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora.

  2. Es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acreditin ser societats promotores d'un projecte empresarial que hagi accedit a l'obtenció de qualificació com iniciativa de treball de base tecnològica, de con­formidad amb el que disposa el Decret 56/2007, de 15 de març, pel qual s'estableix un programa de suport a les iniciatives de treball de base tecnològica (IEBT), mitjançant la inscripció de la iniciativa en el Registre administratiu d'Iniciatives Empresarials de Base Tecnològica.

  3. Es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives partici­padas per universitats o organismes d'investigació.

 • El límit màxim de la deducció en aquests casos és de 9.000 euros.

Atenció: el percentatge de deducció aplicable per a les inversions en les que es donin aquestes circumstàncies serà del 45 per 100 (30 per 100 + 15 per 100) i el límit de 9.000 euros aplicable per al càlcul de la deducció, en aquests casos, és independent del límit general de 6.000 euros.

Incompatibilitat

La deducció continguda en aquest apartat resultarà incompatible, per a les mateixes inver­siones, amb les deduccions "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament" previst en l'article 5. Diez del Decret Legislatiu 1/2011, "Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista" previst en l'article 5.Onze del Decret Legislatiu 1/2011 i "Per inversió en empreses que desenvolupin activitats agràries" prevista en l'article 5.Quinze del Decret Legislatiu 1/2011.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en la adquisi­ción d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent crea­ción i,  si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.