Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament

Normativa: Art. 5. Diez  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

1. En general

Quantia i límit màxim de la deducció

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica, i amb un límit conjunt de 20.000 euros, les següents quantitats:

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició de capital social com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capi­tal en societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives.

 • Respecte a les mateixes entitats, es podrà deduir el 30 per 100 de les quantitats prestades durant l'exercici, així com de les quantitats garantides personalment pel contribuent, sempre que el préstec s'atorgui o la garantia es constitueixi en l'exercici en el que es procedeixi a la constitució de la societat o l'ampliació de capital de la mateixa.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones uni­das per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 ni inferior a l'1 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  En cas de préstec o garantia, no serà necessària una participació del contribuent en el capital, però si aquesta existeix, no pot ser superior al 40 per 100, amb els mateixos límits tem­porales anteriors. L'import prestat o garantit pel contribuent ha de ser superior a l'1 per 100 del patrimoni net de la societat.

  El límit màxim de participació en el capital social no s'aplicarà en el cas de societats laborals o cooperatives compostes únicament per dues persones sòcies, mentre es mantingui aquesta circumstància.

 • L'entitat en la que cal materialitzar la inversió, préstec o garantia ha de cum­plir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el seu domicili social i fiscal a Galícia i mantenir-ho durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

  2. Ha de desenvolupar una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8. Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jor­nada completa, donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social i amb residència habitual a Galícia. El contracte tindrà una durada mínima d'un any i haurà de formali­zarse d'aquí als dos anys següents a la constitució o ampliació, llevat en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

  4. En cas que la inversió es realitza mitjançant una ampliació de capital o el présta­mo o garantia s'hagués realitzat en l'exercici d'una ampliació, l a societat mercan­til va haver d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'impost sobre societats en el que es va realitzar l'ampliació, la seva plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia va haver d'haver-se incrementat, com a mínim, en una persona respecte a la plantilla mitjana amb residència habitual a Galícia durant els dotze mesos anteriors, mantenint-se aquest increment durant un període addicional de dotze mesos més, llevat en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en què va materialitzar la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini, llevat en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

 • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels contribuents que pretenguin aplicar aquesta deducció i l'import de l'operació respectiva.

 • Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

  En el cas de préstecs, aquests han de referir-se a les operacions de finançament amb un termini superior a cinc anys, no podent amortitzar una quantitat superior al 20 per 100 anual de l'import del principal prestat. En el cas de garanties, aquestes s'estendran a tot el temps de vigència de l'operació garantida, no podent ser inferior a cinc anys.

2. Increment addicional de la deducció per determinades circumstàncies

 • La deducció podrà incrementar-se en un 15 per 100 addicional quan, a més de cum­plir els requisits establerts per a la deducció en general, es doni una de les següents cir­cunstancias:

  1. L'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital, quan es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acreditin ser petites i mitjanes empreses innovadores, d'acord amb el que disposa l'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es cregui i regula el funcionament del Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora.

  2. L'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital, quan es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives que acreditin ser societats promotores d'un projecte empresarial que hagi accedit a l'obtenció de qualificació com iniciativa de treball de base tecnològica, de con­formidad amb el que disposa el Decret 56/2007, de 15 de març, pel qual s'estableix un programa de suport a les iniciatives de treball de base tecnològica (IEBT), mitjançant la inscripció de la iniciativa en el Registre administratiu d'Iniciatives Empresarials de Base Tecnològica.

  3. L'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital, quan es tracti de societats anònimes, limitades, societats laborals i cooperatives partici­padas per universitats o organismes d'investigació.

 • El límit màxim de la deducció en aquests casos és de 35.000 euros.

Atenció: el percentatge de deducció aplicable per a les inversions en les que es donin aquestes circumstàncies serà del 45 per 100 (30 per 100 + 15 per 100) i el límit de 35.000 euros aplicable per al càlcul de la deducció, en aquests casos, és independent del límit general de 20.000 euros.

Incompatibilitat

La deducció continguda en aquest apartat resultarà incompatible, per a les mateixes inver­siones, amb les deduccions "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació" prevista en l'article 5. Nou del Decret Legis­lativo 1/2011, "Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment de em­presas en expansió del mercat alternatiu borsista" previst en l'article 5.Onze  del Decret Legis­lativo 1/2011 i "Per inversió que desenvolupin activitats agràries" prevista en l'article 5.Quinze del Decret Legislatiu 1/2011.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica de Galícia per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent crea­ción i el seu finançament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i,  si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació i el seu finançament en la casella corresponent.