Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en empreses que desenvolupin activitats agràries

Normativa: Art. 5. Quinze  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides o, en cas d'aportacions no dineràries, del valor dels béns que destinin en l'exercici a les següents inversions:

  1. Adquisició de capital social a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital, així com qualsevol aportació a reserves en:

   1a Societats de foment forestal regulades en la Llei 7/2012, de 28 de juny, de muntanyes de Galícia, i un altre tipus de societats de gestió conjunta.

   2a Entitats agràries, cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra que tinguin per objecte exclusiu activitats agràries.

   3a Entitats que tinguin per objecte la mobilització o recuperació de les terres agràries de Galícia a l'empara dels instruments previstos en la Llei 11/2021, de 14 de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

   Atenció: el concepte d'“activitat agrària” serà el recollit en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries (article 3.Cinc Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol).

  2. Préstecs realitzats a favor de les mateixes entitats esmentades en la lletra a) anterior, així com garanties que el contribuent constitueixi personalment a favor d'aquestes entitats.

  3. Aportacions que els socis capitalistes realitzin a comptes en participació constituïdes per al desenvolupament d'activitats agràries i en les que el partícip gestor sigui alguna de les entitats esmentades en la lletra a) anterior.

 • El límit màxim conjunt de la deducció és de 20.000 euros, independentment del nombre de membres de la unitat familiar que satisfacin els imports que donen dret a ella.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció han de f ormalizarse en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels contribuents que pretenguin aplicar aquesta deducció i l'import de l'operació respectiva.

 • Les inversions realitzades han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent duran­te un període mínim de cinc anys, computat a partir de l'endemà de la data en què es formalitzi l'operació en escriptura pública.

  En el cas d'operacions de finançament el termini de venciment haurà de ser superior o igual a cinc anys, sense que es pugui amortitzar una quantitat superior al 20 per 100 anual de l'import del principal prestat.

  Durant aquell mateix termini de cinc anys han de mantenir-se les garanties constituïdes.

 • El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en què va materialitzar la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys, ni pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant aquell mateix termini, excepte en el cas de societats laborals o societats cooperatives.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per inversió en l'adquisició de accio­nes o participacions socials en entitats noves o de recent creació”, “Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament” i “Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista” recollides en els números nou, deu i onze de l'article 5 del Decret Legislatiu 1/2011.

La incompatibilitat està referida a una mateixa inversió, és a dir, per a cada inversió úni­camente es podrà aplicar una deducció (a opció del contribuent), però res no impedeix que si es fan diverses inversions diferents es pugui aplicar a cadascuna d'elles la deducció que correspongui.

Important: els contribuents amb dret a aquesta deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica de Galícia per inversió en empreses que desenvolupin activitats agràries" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat en la que es realitzi la inversió, s'atorgui el préstec o es constitueixi la garantia i,  si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció en la casella corresponent.