Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta sanitària que usin energies renovables en l'habitatge habitual i destinades exclusivament a l'autoconsum

Normativa: Art. 5. Tretze  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici per la instal·lació en l'habitatge habitual de sistemes de climatització i/o aigua calenta sanitària en les edificacions que usin fonts d'energia renovable.

 • El límit màxim de la deducció és de 280 euros per contribuent.

  En declaració conjunta el límit serà aplicable respecte a cadascun dels contribuents que compleixin els requisits per poder aplicar la deducció.

Base de deducció

 • La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en la totalitat de la instal·lació, això és, sistema de generació, sistema d'emissió tèrmica i sistema de captació, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, als instal·ladors habilitats que realitzin la instal·lació.

 • En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només es podrà practicar la deducció si es compleixen els següents requisits :

  1. La instal·lació ha d'estar degudament registrada per l'instal·lador, que ha d'estar ha­bilitado per a l'efecte, en l'Oficina Virtual d'Indústria (OVI). Se li remetrà al titular o empresa que va registrar la instal·lació un codi de verificació d'aquesta.
  2. Posteriorment, i sempre abans que expiri el termini per presentar l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que es va sufragar la instal·lació, serà necessari aportar a través de l'OVI la següent documentació :

   - El pressupost analitzat de la instal·lació.

   - La factura o factures emesa/s per l'instal·lador habilitat.

   - El/el justificant/s de pagament per la totalitat del cost de la instal·lació.

   - En el cas d'efectuar-se la inversió per una comunitat de propietaris, haurà de apor­tarse un certificat, emès per la seu representant legal, de les aportacions econòmiques corresponents a cada comuner.

 • S'entén per energies renovables aquelles a les que es refereix l'article 2 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

 • En cas d'edificis d'habitatges en règim de propietat horitzontal que siguin de nova construcció o en els que es procedeixi a la substitució dels equips de generació tèrmica per uns altres que usin energies renovables, aquesta deducció podrà aplicar-la c ada un dels propietaris individualment en el percentatge que li correspongui en la comunitat de propietaris.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el Codi d'Instal·lació facilitat per l'Oficina Virtual d'Indústria en la casella [1033] de la declaració.