Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció de fills

Normativa: Art. 5. Dos  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu que convisqui amb el contribuent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), aquest podrà deduir de la quota íntegra autonòmica la següent quantia, en funció de la base imposable total menys el mínim personal i familiar del contribuent:

  (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)  
   - (Mínim personal i familiar)
  Import de la deducció
  Menor o igual a 22.000 euros 360 euros l'1er fill
  1.200 euros el 2do fill
  2.400 euros el 3er fill i ss.
  Major o igual a 22.000,01 euros 300 euros per fill
  360 euros per fill en cas de part múltiple

  Nota al quadre: La base imposable total menys el mínim personal i familiar es determina sumant els imports de la base imposable general, casella [0435] de la declaració, i de la base imposable de l'estalvi, casella [0460] de la declaració, i minorant aquest resultat en la quantia del mínim personal i familiar, casella [0520] de la declaració.

  Per determinar el número d'ordre dels fills, tant en declaració conjunta com individual es tindran en compte els mateixos criteris que per a l'aplicació del mínim per descendents.

 • Increment de la deducció : Les quanties anteriors s'incrementaran en un 20 per 100 per als contribuents residents en municipis de menys de 5.000 habitants i en els resultants de procediments de fusió o incorporació.

 • Aplicació de la deducció en els dos períodes impositius següents al de naixement o adopció.

  La deducció s'estendrà als dos períodes impositius següents al de naixement o adopció, sempre que el fill nascut o adoptat convisqui amb el contribuent a la data de meritació de l'impost que correspongui a cadascun d'ells, conforme a les següents quanties i límits de renda :

  (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)
  − (Mínim personal i familiar)
  Import de la deducció
  Igual o menor a 22.000 euros 360 euros l'1er fill
  1.200 euros el 2do fill
  2.400 euros el 3er fill i ss.
  Entre 22.000,01 i 31.000 euros 300 euros per fill
  Més de 31.000 euros 0 euros

  Per determinar el número d'ordre dels fills, tant en declaració conjunta com individual es tindran en compte els mateixos criteris que per a l'aplicació del mínim per descendents.

 • Les quanties fixades per a aquesta deducció en els punts anteriors es duplicaran en cas que el nascut o adoptat tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  El grau de discapacitat haurà d'estar referit a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i reconegut mitjançant resolució expedida per l'òrgan competent en matèria de serveis socials. També es considerarà acreditat el grau i la condició de persona amb discapacitat en els supòsits que estableix  l'article 3.Tres del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat.

 • Quan, durant el període impositiu del naixement o adopció o en els dos següents, els fills nascuts o adoptats convisquin amb ambdós progenitors, la deducció que correspongui es practicarà per meitat en la declaració de cadascun d'ells.

Aplicació el 2022 de la deducció per fills nascuts el 2020 o 2021

Els contribuents que van tenir dret a la deducció per naixement o adopció de fills en els exercicis 2020 o 2021 poden practicar aquesta deducció en l'exercici 2022, sempre que el fill o fills que van originar el dret a la deducció en aquells exercicis convisquin amb el contribuent a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

L'import, requisits i límits de renda per a l'aplicació de la deducció pels fills nascuts o adoptats en els exercicis 2020 o 2021 són els anteriorment comentats.