Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obres de millora d'eficiència energètica en edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars

Normativa: Art. 5. Divuit  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límits de la deducció

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra autonòmica en l'exercici en què finalitzi l'obra de millora d'eficiència energètica dels immobles d'ús residencial habitatge:

 • El 15 per 100 de les quantitats totals invertits, amb una base màxima de la deducció de 9.000 euros per contribuent.

  A aquests efectes la base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en les obres de millora d'eficiència energètica en edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  La base de la deducció serà l'import de les quantitats efectivament satisfetes pel contribuent (amb el límit de 9.000 euros per contribuent), sense que pugui excedir el resultat d'aplicar el percentatge de titularitat en l'immoble a l'import total invertit.

  En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

 • El 100 per 100 del cost dels honoraris per a l'obtenció del certificat que justifiqui el salt de lletra en la qualificació energètica de l'immoble, així com les taxes relacionades amb la seva inscripció en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Autònoma de Galícia, amb un límit únic de 150 euros que serà prorratejat en funció del percentatge de titularitat de l'habitatge.

  El límit és únic per certificat i inscripció. És a dir, si el certificat és relatiu a un edifici d'habitatges el límit serà de 150 euros, i haurà de prorratejar-se entre tots els comuners en funció del percentatge de titularitat de les mateixes. Tanmateix, si les obres es fan en dos habitatges separats per a la qual cosa es requereixen dos certificats amb les seves corresponents inscripcions independents en el corresponent Registre, cadascun tindrà el seu propi límit de 150 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Les obres  s'han de realitzar  en  edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars i pels propietaris de les mateixes.

  S'entén per habitatge l'edificació destinada a la residència de les persones físiques. Per tant, l'immoble sobre el qual s'apliqui haurà de tenir aquesta finalitat, podent ser habitatge habitual, segona residència, estar llogat per a qualsevol d'aquests fins llevat que les rendes percebudes per aquest lloguer tributin com a activitat econòmica, e fins i tot estar desocupada malgrat tenir aquella finalitat, quedant per tant fora de l'àmbit objectiu de la mateixa, els despatxos professionals o els immobles per a l'exercici d'una activitat econòmica.

  Només és aplicable pel propietari de l'immoble que satisfaci l'import de les obres, no podent aplicar-la l'usufructuari de l'immoble ni l'arrendatari, encara que satisfacin la totalitat o una part de l'import de les obres.

 • Ha de tractar-se d'obres de millora d'eficiència energètica considerant-se, a aquests efectes, com a tals les que compleixin els següents requisits :

  1. Que disposin dels permisos, autoritzacions o títols habilitadors corresponents.

  2. Que millorin el comportament energètic de les edificacions reduint la demanda energètica, millorant el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i/o incorporant equips que utilitzin fonts d'energia renovable i que tinguin per objecte principal pujar una lletra en l'escala de qualificació energètica d'emissions de CO2 i en l'escala de consum d'energia primària no renovable.

 • Hauran de presentar-se, abans que expiri el termini per presentar l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què  finalitzi l'obra de millora energètica objecte de deducció, a través de la plataforma electrònica del Registre d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Autònoma de Galícia, els següents documents:

  1. Certificat d'eficiència energètica de l'edifici, una vegada executades les obres que donen lloc a aquesta deducció, que ha d'estar inscrit en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Autònoma de Galícia mitjançant el procediment establert a aquest efecte.

  2. Informe signat per un tècnic competent que justifiqui el salt de lletra aconseguit amb les millores, segons el model que consti en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Autònoma de Galícia.

  3. La totalitat de les factures corresponents a les obres de millora d'eficiència energètica objecte de deducció, així com les relatives a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.

  4. Els justificants de pagament d'aquestes factures.

   La justificació de les quantitats satisfetes pel contribuent ha de realitzar-se mitjançant les factures corresponents a les obres realitzades i només  podrà aplicar la deducció la persona en favor del qual s'expedeixin, llevat en el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal.

   En el cas de  comunitat de béns o règim de societat legal de guanys, s'imputarà a aquell a nom del qual estigui la factura llevat que es demostri que ha estat pagada amb càrrec a la renda dels comuners o de la societat de guanys.

  En cas que la inversió es realitzi en un habitatge unifamiliar, aquesta documentació serà aportada pel contribuent.

  En el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal, serà aportada pel representant legal de la comunitat de propietaris, que, a més, haurà d'adjuntar un certificat de les aportacions econòmiques corresponents a cada comuner.

 • Haurà de constar en la declaració tributària del contribuent el nombre d'inscripció del certificat d'eficiència energètica després de la reforma en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Autònoma de Galícia, proporcionat pel propi Registre en l'etiqueta d'eficiència energètica de l'immoble.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible, sobre les mateixes quantitats invertides, amb la deducció "Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta sanitària que usin energies renovables en l'habitatge habitual i destinada exclusivament a l'autoconsum".