Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotècnic que va tenir lloc a Tui durant el mes de maig del 2018

Normativa: Art. 5. Disset Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

1. Per subvenció o qualsevol altra ajuda pública obtinguda

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar els tipus mitjans de gravamen a la part de la base liquidable general que correspongui a aquesta subvenció o ajuda.

  • La deducció es podrà aplicar únicament quan el contribuent hagués integrat en la base imposable general l'import corresponent a una subvenció o qualsevol altra ayu­da pública obtinguda de la Comunitat Autònoma de Galícia de les incloses en el Decret 55/2018, de 31 de maig, de mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018.

2. Per inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys soferts que excedeixin els ajuts o subvencions percebudes

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import de les quantitats invertides, en inversions no empresarials, amb la finalitat de pal·liar els danys soferts, per la part que excedeixi les quantitats percebudes per ajuts o subvencions de les incloses en el Decret 55/2018, de 31 de maig, de Mesures urgents per a la reparació de danys causats per l'explosió de material pirotècnic produïda a Tui el 23 de maig de 2018, o per cobertures d'assegurances.

  • En cap cas la quantitat objecte de deducció podrà ser superior a la diferència entre el dany sofert i les quantitats rebudes per ajuts o cobertures d'assegurança.