Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per rehabilitació de béns immobles situats en centres històrics

Normativa: Art. 5. Catorze  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en la rehabilitación d'immobles que siguin propietat del contribuent situats en els centres històrics.

  Aquests centres històrics  són els assenyalats en l'annex de l'Ordre d'1 de març de 2018, per la qual es determinen els centres històrics a l'efecte de les deduccions previstes en els números 14 de l'article 5, i 6 i 7 de l'article 13 ter, del text refós de les dis­posiciones legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2011, de 28 de juliol (DOG del 13).

 • El límit màxim de la deducció és de 9.000 euros.

  En tributació conjunta, el límit màxim de la deducció és de 9.000 euros, amb independen­cia del nombre de membres de la unitat familiar que tinguin dret a aplicar la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Es consideraran rehabilitació les obres que compleixin els següents requisits:

  1. Que disposin dels permisos i autoritzacions administratives corresponents.

  2. Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'immoble mitjançant la consoli­dación i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres obres anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per 100 del preu d'adquisició, si es va efectuar aquesta durant els dos anys immediatament anteriors al començament de les obres de rehabilitació, o, en un altre cas, del valor de mercat que tingui l'immoble en el moment d'aquest inici.

   A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'immoble la part proporcional corresponent al sòl.

   Quan no es conegui el valor del sòl, aquest es calcularà prorratejant el cost de ad­quisición satisfet o el valor de mercat entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció de cada any.

 • La pertinença del bé immoble a un centre històric s'acreditarà, d'acord amb el que estableix l'article únic. 2 de l'Ordre d'1 de març de 2018 (DOG del 13), mitjançant certificat emès per l'ajuntament corresponent de què el bé immoble es troba situat dins la delimitació fixada en l'annex de l'esmentada Ordre d'1 de març de 2018.

 • Les quantitats satisfetes s'atribuiran a qui les pagui independentment del règim econòmic matrimonial, sense que en cap cas es pugui aplicar la deducció sobre un import superior al resultant d'aplicar a les quantitats totals invertits el percentatge que el contribuent tingui en la titularitat de l'immoble.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

La deducció s'aplicarà en la declaració corresponent a l'exercici en el que es paguin les obres.