Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment familiar de menors

Normativa: Art. 13 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

  • 500  euros per cada menor en règim d'acolliment familiar, sempre que convisqui amb el menor 183 dies durant el període impositiu.

  • 250  euros per cada menor acollit en règim d'acolliment familiar, si el temps de convivència durant el període impositiu fora superior a 90 i inferior a 183 dies.

Requisits i altres condicions de la deducció

  • L'acolliment familiar d'urgència, temporal i permanent, a exclusió d'aquells que tinguin finalitat preadoptiva.

    Precisió: tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar per fixar com a tals actualment l'acolliment familiar d' urgència, temporal i permanent. Així mateix, l'esmentada llei va afegir un nou article 176 bis regulant la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.

  • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.