Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys

Normativa: Art. 3 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

500  euros per cada persona major de 65 anys que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'acollidor i l'acollit no percebin ajuts o subvencions del Principat d'Astúries a causa de l'acolliment.

  • Que la persona acollida no estigui lligada al contribuent per un vincle de parentesc de consanguinitat o d'afinitat de grau igual o inferior al tercer.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

    • - 26.000  euros en tributació individual.

    • - 37.000  euros en tributació conjunta.

  • Quan la persona acollida convisqui amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals entre els contribuents que convisquin amb ella i s'aplicarà únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes per tenir dret a la mateixa.

  • El contribuent que desitgi gaudir d'aquesta deducció haurà d'estar en possessió del document acreditatiu del corresponent acolliment no remunerat, expedit per la Conselleria competent en matèria d'afers socials.