Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adopció internacional de menors

Normativa: Art. 9 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia  de la deducció

1.500  euros per cada fill adoptat durant el període impositiu sempre que el menor convisqui amb el declarant i es tracti d'una adopció de caràcter internacional.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Ha de tractar-se de supòsits d'adopció internacional de menors, en els termes establerts en la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció Internacional.

  • L'adopció s'entendrà realitzada en l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol. Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolución judicial o administrativa corresponent.

  • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.