Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat

Normativa: Art. 5 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

El 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici en l'adquisició o adequació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual del contribuent al Principat d'Astúries, quan el seu cònjuge, ascendents o descendents acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

L'aplicació d'aquesta deducció és independent de la  deducció per inversió en habitatge habitual  previst en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF.

Base màxima de la deducció

La base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes durant l'exercici, llevat de la part dels mateixos corresponent a interessos, amb un màxim de 13.664 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que el cònjuge, ascendents o descendents convisquin amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any i no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.106,28  euros, quantitat a la que ascendeix l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a 2022.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents o descendents per a un mateix període impositiu, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim.

  • L'adquisició del nou habitatge o, si escau, les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi, hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilitin el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat, extrem que haurà de ser acreditat davant l'Administració tributària mitjançant resolució o certificat expedit per la Conselleria competent en matèria de valoració de discapacitat.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és en qualsevol cas incompatible amb la deducció anteriorment comentada "Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat". Per tant, quan la inversió sigui realitzada pel propi contribuent amb discapacitat i per familiars que convisquin amb ell, si el contribuent amb discapacitat aplica la deducció, els familiars no podran aplicar-la independentment de la modalitat de tributació utilitzada.