Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en consells en risc de despoblament

Normativa: Art. 14 decies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

 • Amb caràcter general, el 5  per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici  pel contribuent per a l'adquisició o rehabilitació d' un habitatge situat en consells  en risc de despoblament del Principat d'Astúries.

 • El percentatge anterior s'eleva al 10 per 100  quan, a més, l'adquisició o rehabilitació es dugui a terme per contribuents en els que concorri alguna de les següents circumstàncies :

  • Que tinguin una edat igual o inferior 35 anys a la data de meritació de l'impost.

  • Que siguin membres de famílies nombroses.

   Als efectes d'aquesta deducció, es consideren membres de famílies nombroses als contribuents que formin part d'una unitat familiar que, a data de meritació de l'impost, ostenteu el títol de família nombrosa expedit per l'autoritat competent en matèria de serveis socials.

  • Que siguin  membres de famílies monoparentals.

   Als efectes d'aquesta deducció, es consideren membres de famílies monoparentals, en els termes previstos en l'article 12, als contribuents que tinguin a càrrec seu descendents, sempre que no convisquin amb qualsevol altra persona aliena als esmentats descendents, llevat que es tracti d'ascendents que generin el dret a l'aplicació del mínim per ascendents establert en l'article 59 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Requisits per a l'aplicació d'aquesta deducció

 • Que l'habitatge que s' adquireixi o rehabiliti estigui ubicada en consells  en risc de despoblament situades al Principat d'Astúries.

  Atenció : tindran la consideració de consells en risc de despoblament aquells amb una població de fins a 20.000 habitants, sempre que la població s'hagi reduït com a mínim un 10 per 100 des de l'any 2000.

  Als consells en risc de despoblament el 2022 proporcionats per la Comunitat d'Autònoma del Principat d'Astúries pot accedir a través del següent enllaç: "Consells en risc de despoblament".

 • Que l'immoble que s'adquireixi o rehabiliti constitueixi l'habitatge habitual del contribuent i que el domicili fiscal es mantingui en el consell  en risc de despoblament durant com a mínim tres anys.

  Precisions:

  Es podrà aplicar la deducció l'any en el que s'adquireixi o rehabiliteu l'habitatge, encara que no sigui la residència habitual del contribuent en aquell exercici, sempre que constitueixi el seu habitatge habitual durant els dotze mesos següents a la seva adquisició i que no se li doni una altra utilització fins aquell moment.

  A més, amb caràcter general, per poder aplicar la deducció s'exigeix  que domicilio fiscal es mantingui en el mateix consell  amb risc de despoblament, tret dels supòsits de defunció del contribuent. En aquest últim cas (defunció) la deducció resulta d'aplicació en els exercicis previs (si escau) i també en el de defunció.

  Respecte al concepte d'habitatge habitual tingui-se en compte que el concepte d'habitatge habitual fixat per la normativa estatal de l'IRPF vigent a 31 de desembre de 2012 es comenta en apartat “Condicions i requisits de caràcter general” de l'epígraf “Deducció per inversió en habitatge habitual. Règim transitori" del Capítol 16.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 35.000  euros en tributació individual.

  • 45.000  euros en tributació conjunta.

 • L'acreditació documental  de les despeses que generin dret a deducció haurà de realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

Base de deducció

 • La base de la deducció està constituïda per les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

  En cas de finançament aliè, la deducció es practicarà a mesura que es vagi tornant el principal, sempre que es compleixin tots els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció. No es computaran a aquests efectes les despeses finançades amb un préstec.

 • Aquesta deducció resultarà aplicable a aquells exercicis en què el contribuent incorri en la despesa independentment de la data en què es produeixi l'adquisició jurídica de l'habitatge o es finalitzi l'obra de rehabilitació.

Base màxima de la deducció

 • La base màxima d'aquesta deducció serà de 10.000 euros.

  En els supòsits de declaració conjunta  la base màxima d'aquesta deducció no pot excedir 10.000 euros.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, la base màxima de la deducció  es prorratejarà entre ells per parts iguals, aplicant-se el benefici fiscal únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes per ser beneficiaris de la mateixa.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida” prevista en l'article 6 del text refós.

Aquesta incompatibilitat haurà de determinar-se per contribuent.