Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

Normativa: Article 4 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici en l'adquisició o adequació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual al Principat d'Astúries del contribuent que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

L'aplicació d'aquesta deducció és independent de la  deducció per inversió en habitatge habitual  previst en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF.

Base màxima de la deducció

La base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes durant l'exercici, llevat de la part dels mateixos corresponent a interessos, amb un màxim de 13.664 euros, tant en tributació individual com en la conjunta.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

L'adquisició del nou habitatge o, si escau, les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi, hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilitin el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat, extrem que haurà de ser acreditat davant l'Administració tributària mitjançant resolució o certificat expedit per la Conselleria competent en matèria de valoració de discapacitat.