Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de llibres de text i material escolar

Normativa: Art. 14 ter Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 dels imports destinats pel contribuent a les següents finalitats:

  1. A l'adquisició de llibres de text per cada descendent, que hagin estat editats per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

  2. A l'adquisició de material escolar per cada descendent per a Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.

  Aquesta deducció resultarà també aplicable en els supòsits de tutela i acolliment.

  S'entendrà per material escolar el conjunt de mitjans i recursos que faciliten l'ensenyament i l'aprenentatge, destinats a ser utilitzats pels alumnes per al desplegament i aplicació dels continguts determinats pel currículum dels ensenyaments de règim general establertes per la normativa acadèmica, així com l'equip i complements que la Direcció i/o el Consell Escolar del centre educatiu hagi aprovat per a l'etapa educativa de referència.

  Quant a la justificació de les quantitats satisfetes, podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

  La deducció pot ser aplicada per aquells contribuents que duguin a terme despeses d'aquesta naturalesa respecte de descendents que no convisquin amb el mateix.

 • L'import de la deducció per cada descendent no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració.

  1. En declaracions individuals:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)Límit per cada descendent
   Fins a 6.500,00 euros 50,00 euros
   Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 37,50 euros
   Entre 10.000,01 i 26.000,00 euros 25,00 euros
  2. En declaracions conjuntes:

   (Base imposable general + Base imposable de l'estalvi)Límit per cada descendent
   Fins a 12.000,00 euros 100,00 euros
   Entre 12.000,01 i 20.000,00 euros 75,00 euros
   Entre 20.000,01 i 37.000,00 euros 50,00 euros
 • En el supòsit de contribuents que formin part d'una unitat familiar que, a data de meritació de l'impost, ostenteu el títol de família nombrosa expedit per l'autoritat competent en matèria de serveis socials, l'import màxim de la deducció serà :

  • - 150 euros en el supòsit de declaració conjunta.

  • - 75 euros quan s'opti per presentar declaració individual.

  Els imports màxims de 150 euros i 75 euros estan referits a cadascun dels fills que originin el dret a la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 26.000 euros en tributació individual.

  • 37.000  euros en tributació conjunta.

  Els límits màxims de la deducció establerts respecte a cada descendent s'apliquen individualment per a cadascun d'ells, no podent-se aplicar de forma global al conjunt de descendents pel qual s'hagin satisfet les despeses.

 • La deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajuts percebuts durant el període impositiu procedents del Principat d'Astúries o de qualsevol altra Administració Pública que cobreixi la totalitat o part de les despeses per adquisició dels llibres de text i material escolar.

  La minoració ha d'efectuar-se també individualment per a cada fill sobre la deducció resultant una vegada aplicat el límit màxim de la deducció, no essent admissible efectuar-la de forma global.

 • La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar. Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació del benefici fiscal, l'import de la deducció (no així el límit màxim) es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

 • L'acreditació documental de l'adquisició dels llibres de text i del material escolar podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.