Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de vehicles elèctrics

Normativa: Art. 14 undecies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Atenció:aquesta deducció serà aplicable exclusivament en els exercicis 2022 i 2023.

Quantia de la deducció 

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició d'un vehicle elèctric nou, sempre que es compleixin els requisits i condicions que a continuació s'indiquen.  

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Cada contribuent tindrà dret a aplicar la deducció per un només vehicle.

 • Ha de tractar-se de l'adquisició d'un  vehicle elèctric nou pertanyent a la categoria de “enchufables” i de pila de combustible.

  A aquests efectes categoria de “enchufables” i de pila de combustible  descrites en l'annex I, Programa d'incentius 1 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola.

  Precisió:

  D'acord amb l'esmentat apartat 1 d'aquest Annex I els vehicles elèctrics “enchufables” i de pila de combustible poden ser els que a continuació s'indiquen sempre que compleixin els restants requisits que es detallen en l'esmentat Annex:

  a) Turismes M1: Vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

  b) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles a motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i de la qual massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no superi les 3,5 tones.

  c) Quadricicles lleugers L6e: Quadricicles lleugers de la qual massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, de la qual velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

  d) Quadricicles pesats L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i a 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com quadricicles lleugers.

  e) Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm3 o velocitat major a 50 km/h i pes brut del qual vehicular no excedeixi una tona.

 • Que el vehicle  no es trobi afecte  al desenvolupament d'activitats econòmiques per part de l'adquirent.

  Si el vehicle s'adquireix per diverses persones realitzant una activitat econòmica només algun d'ells NO serà procedent aplicar la a deducció, independentment del fet que aquesta activitat es desenvolupi per un només  dels adquirents o per un tercer.

 • El contribuent haurà de disposar del corresponent contracte de compravenda.

  La deducció només correspondrà al contribuent que figuri en aquest contracte.

Base de deducció i base màxima de deducció

 • La base de la deducció està constituïda les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'adquisició dels esmentats vehicles minorat, si escau, en l'import dels ajuts públiques percebudes pel contribuent per a l'adquisició del vehicle.

 • La base màxima d'aquesta deducció serà de 50.000 euros per vehicle, independentment del fet que s'opti per la tributació individual o conjunta.

  Si el vehicle s'adquireix per més d'un contribuent la base màxima de deducció serà de 50.000 euros per al conjunt dels adquirents, de manera que la base de deducció sobre un mateix vehicle no superi aquell import.

 • La base màxima de la deducció es prorratejarà, si escau, entre els adquirents.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

Aquesta deducció es practicarà en exercici en el que el contribuent incorri en la despesa i serà aplicable exclusivament en els exercicis 2022 i 2023.

En aquells supòsits en els que s'abonin quantitats en més d'un exercici, serà procedent la deducció en tots els exercicis en què s'abonin quantitats sens perjudici de l'exercici d'adquisició.