Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual

Normativa: Art. 7 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

A. En general

Quantia i límit màxim de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per lloguer de l'habitatge habitual del contribuent, amb un màxim de 500 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Ha de tractar-se d'un lloguer d'habitatge habitual

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 26.000 euros en tributació individual.

  • 37.000 euros en tributació conjunta.

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 de la base imposable del període impositiu.

 • La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència , les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a aquesta deducció per no ser arrendatari. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, l'import màxim de la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals, aplicant-se el benefici fiscal únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes per ser beneficiaris de la mateixa.

B. Per contribuents amb residència en consells en risc de despoblament

Quantia i límit màxim de la deducció

El 20 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en cas de lloguer d'habitatge habitual per contribuents amb residència habitual en  consells en risc de despoblament, amb el límit de 1.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Tindran la consideració de consells en risc de despoblament  aquells amb una població de fins a 20.000 habitants, sempre que la població s'hagi reduït com a mínim un 10 per 100 des de l'any 2000.

  Als consells en risc de despoblament el 2022 proporcionats per la Comunitat d'Autònoma del Principat d'Astúries pot accedir a través del següent enllaç:"Consells en risc de despoblament".

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 35.000 euros en tributació individual.

  • 45.000 euros en tributació conjunta.

 •  Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 de la base imposable del període impositiu

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, l'import màxim de la deducció es prorratejarà entre ells per parts iguals, aplicant-se el benefici fiscal únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes per ser beneficiaris de la mateixa.