Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per certificació de la gestió forestal sostenible

Normativa: Art. 14 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit de la deducció

  • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici per a l'obtenció de certificació de la gestió forestal sostenible atorgada per l'Entitat Sol·licitant de la Certificació Forestal Regional del Principat d'Astúries o entitat equivalent.

  • La deducció s'aplicarà en l'exercici en què s'obtingui la certificació de la gestió forestal sostenible i l'import màxim serà de 1.000 euros per contribuent.

Condicions i altres requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Els contribuents han de ser propietaris de muntanyes ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma i haver obtingut l'esmentada certificació de gestió forestal.

  • La base de la deducció la constitueixen les quantitats invertides durant l'exercici en l'obtenció de la certificació de la gestió forestal sostenible, incloent tots els costos associats a l'èxit de la pròpia certificació i excloent les subvencions que, si escau, hagués rebut el propietari de la finca per a aquella fi.

  • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció en relació amb els mateixos béns i aquells realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

    S'entendrà pels “mateixos béns”, a l'efecte d'aplicar el prorrateig de la deducció, les muntanyes-definits en l'article 5 de la Llei del Principat d'Astúries 3/2004, de 23 de novembre, de Montes i Ordenació Forestal - que constitueixin una finca o parcel·la independent, amb referència cadastral que la identifiqui delimitant el seu àmbit espacial, pertanyents a diversos propietaris pro indivís o en règim de copropietat.