Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents que traslladin el seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic

Normativa: Article 14 octies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit de la deducció

 • El 15 per 100 de les despeses que es generin per al contribuent com a conseqüència del trasllat del seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.

 • Límit màxim de la deducció: 2000 euros.

  En el cas de tributació conjunta, el límit de la deducció serà de 2000 euros per cada contribuent que tinguin dret a la seva aplicació.

Requisits específics per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent no hagi estat resident al Principat d'Astúries durant els quatre anys anteriors a la data del trasllat per motius laborals.

 • Que el contribuent fixi la seva residència habitual al Principat d'Astúries i la mateixa es mantingui durant com a mínim tres anys addicionals al del propi trasllat.

 • Que, en el supòsit de treballs per compte aliè, existiu un contracte de treball per al desenvolupament de treballs especialment qualificats.

 • Que, en el supòsit de treballs per compte propi, el contribuent es trobi en situació d'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

Aquesta deducció s'aplicarà durant el període impositiu en el que es produeixi el trasllat de domicili per motius laborals i durant els tres exercicis posteriors.

Perquè la deducció resulti aplicable en exercicis posteriors s'exigeix que continuïn desenvolupant-se treballs especialment qualificats (ja sigui per compte propi o aliè).

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Despeses generades com a conseqüència del trasllat de domicili

  Als efectes d'aquesta deducció, es consideraran despeses generades com a conseqüència del trasllat de domicili els següents:

  1. Despeses de viatge i mudança necessaris per a l'establiment del contribuent i els membres de la seva unitat familiar al Principat d'Astúries.

  2. Despeses derivades de l'escolarització al Principat d'Astúries dels descendents del contribuent.

  3. Despeses per adquisició o arrendament d'habitatge habitual del contribuent al Principat d'Astúries, incloent-se a aquests efectes les despeses originades per la contractació de serveis o subministraments vinculats a la mateixa.

 • Treballs especialment qualificats

  Als efectes d'aquesta deducció, tindran la consideració de treballs especialment qualificats aquells realitzats per persones treballadores amb una categoria professional compresa en el Grup de Cotització 1 del Règim General de la Seguretat Social, conforme al que disposa la normativa vigent a l'efecte, relacionats, directa i principalment, amb les següents activitats:

  a) Activitats de recerca i desenvolupament , comprenent:

  1. La “investigació bàsica” o la indagació original i planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic o tecnològic, desvinculada de fins comercials o industrials.

  2. La “investigació aplicada” o la indagació original i planificada que persegueixi l'obtenció de nous coneixements amb el propòsit que els mateixos puguin ser utilitzats en el desenvolupament de nous productes, processos o serveis, o en la millora significativa dels ja existents.

  3. El “desenvolupament experimental” o la materialització dels resultats de la investigació aplicada en un pla, esquema o disseny de nous productes, processos o serveis, o la seva millora significativa, així com la creació de prototips no comercialitzables i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

  4. La concepció de “programa” avançat, entenent com a tal el que suposi la implementació de solucions innovadores. No s'inclouen a aquests efectes les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el “programa”. En qualsevol cas, aquest supòsit haurà de comptar amb informe favorable per part dels òrgans de l'Administració del Principat d'Astúries amb competències en aquest àmbit.

  b) Activitats científiques i de caràcter tècnic, comprenent:

  1. La “innovació tecnològica”, entenent per tal  aquella activitat resultat del qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents.

   Es consideren nous els productes o processos les característiques o aplicacions dels quals, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

   Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com l'elaboració d'estudis de viabilitat i la creació de prototips i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, fins i tot els que puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

   També s'inclouen les activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades.

  2. Les activitats relacionades amb projectes dins l'àmbit del desenvolupament sostenible i de la protecció i millora mediambiental que tinguin com objecte:

   • La minimització, reutilització i valoració de residus.

   • La mobilitat i el transport sostenible.

   • La regeneració mediambiental d'espais naturals conseqüència de l'execució de mesures compensatòries o d'un altre tipus d'actuacions voluntàries.

   • La minimització del consum d'aigua i la seva depuració.

   • El treball d'energies renovables i eficiència energètica.

  3. Les activitats que es prestin per a entitats que es considerin “empreses innovadores” per complir els requisits establerts en la normativa comunitària.

  4. Les activitats que s'ofereixin a entitats que compleixin amb la finalitat de promoció empresarial i reforçament de l'activitat productiva.

   S'entendrà que compleixen aquesta finalitat les empreses que implementin projectes empresarials rellevants que suposin el desenvolupament de noves activitats, productes o mercats, l'ampliació o consolidació d'uns altres existents o la creació de llocs de treball estables.

   A aquests efectes, l'entitat per a la qual presti serveis la persona treballadora haurà de justificar el compliment de la finalitat de promoció empresarial i reforçament de l'activitat productiva resultant de la seva activitat.

  5. Les activitats que es prestin per a entitats que es trobin en l'etapa inicial de desenvolupament d'un nou projecte empresarial o en la seva fase de desenvolupament, sempre que es tracti de microempreses i petites i mitjanes empreses amb alt potencial de creixement.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció “Per despeses de formació en què hagin incorregut els contribuents que desenvolupin treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic” previst en l'article 14 septies del text refós.

Aquesta incompatibilitat haurà de determinar-se per contribuent.