Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents que s'estableixin com a treballadors per compte propi, o autònoms en consells en risc de despoblament

Normativa: Article  14 quinquies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • 1.000 euros per contribuent, sempre que concorrin els següents requisits:

  1. Que tingui la seva residència habitual en consells  en risc de despoblament.

   Nota: la  residència habitual es determinarà  amb base als criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF en relació amb  el consell en risc de despoblament  que dona dret a l'aplicació del benefici fiscal. Els esmentats criteris s'aplicaran a la residència habitual en un consell  en l'exercici en què sigui aplicable la deducció independentment del fet que, posteriorment, no es mantingui aquesta residència.

   Atenció: tindran la consideració de consells en risc de despoblament aquells amb una població de fins a 20.000 habitants, sempre que la població s'hagi reduït com a mínim un 10 per  100 des de l'any 2000.

   Als consells en risc de despoblament el 2022 proporcionats per la Comunitat d'Autònoma del Principat d'Astúries pot accedir a través del següent enllaç: "Consells en risc de despoblament".

  2. Que comience el 2022 l'exercici d'una activitat al Principat d'Astúries com a treballador autònom o per compte propi .

   A aquests efectes s'entendrà per inici d'activitat la data de l'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

  3. Que mantingui la situació d'alta durant un període mínim d'un any, llevat de defunció dins aquest període

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 35.000  euros en tributació individual.

  • - 45.000  euros en tributació conjunta.

 • En el supòsit de tributació conjunta, si més d'un contribuent de la unitat familiar complís els requisits per a l'aplicació de la deducció, l'import de la mateixa serà el resultat de multiplicar la deducció de 1.000 euros pel nombre de contribuents amb dret a deducció.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • No tindran  la consideració de treballadors per compte propi o autònoms, els autònoms col·laboradors ni els socis de societats mercantils de capital, independentment de la seva situació d'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

  El concepte d'autònom als efectes de la deducció coincideix amb el previst en l'article 1 de la  Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, quedant únicament excepcionados els autònoms col·laboradors i els socis de societats mercantils de capital.

 • No podran beneficiar-se d'aquesta deducció els qui, durant els sis mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat que serveix de base a la deducció, haguessin cessat en la mateixa activitat.

  A aquests efectes, s'entendrà com data de cessament en l'activitat la de la baixa en el règim especial de la Seguretat Social o, si escau, en la mutualitat corresponent.

Recordi : aquesta deducció  és personal de manera que, si es compleixen els requisits per més d'un membre de la unitat, en els supòsits de declaració conjunta l'import de la deducció es multiplicarà pel nombre de membres de la unitat amb dret a l'aplicació de la deducció.