Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'atenció de descendents o adoptats de fins a 25 anys d'edat

Normativa: Art. 14 duodecies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

 • 300 euros per cada descendent de fins a 25 anys que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

  Respecte dels descendents que en finalitzar el període impositiu tinguin 25 anys o 26 anys, s'hauran de complir tots els requisits per generar dret al mínim per descendents a què es refereix l'article 58 de la Llei de l'IRPF, excepte el referent a l'edat.

 • La deducció durant el període impositiu en el que el descendent compleixi 26 anys  es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits previstos en aquest article.

  En aquest cas, a l'efecte del càlcul del nombre de mesos en què es compleixen els requisits, només es computarà fins al mes anterior a aquell en què compleixi l'edat de 26 anys.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 35.000 euros en tributació individual.

  • - 45.000 euros en tributació conjunta.

 • Que els progenitors, adoptants, o tutors convisquin amb el descendent.

  El compliment del requisit de la convivència  ha de determinar-se en la data de meritació de l'impost.

 • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació del benefici fiscal, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, aplicant-se únicament a aquells que compleixin les condicions establertes per ser beneficiaris de la mateixa.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per despeses de descendents en centres de zero a tres anys” previst en l'article 14 bis del text refós.

La incompatibilitat entre ambdues deduccions haurà de determinar-se per contribuent, i serà efectiva respecte dels mateixos descendents.