Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries

Normativa: Art. 8 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • El 20 per 100 del valor de les donacions de finques rústiques fetes a favor del Principat d'Astúries, amb el límit per a l'import de la deducció del 10 per 100 de la base liquidable del contribuent, suma de les  caselles [0500] i [0510] de la declaració.

  • Les finques donades es valoraran conforme als criteris establerts en la LGT.

    En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE de 18 de desembre).