Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per emancipació de joves de fins a 35 anys d'edat

Normativa: Art. 14 terdecies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • 100 per 100 de les despeses que es produeixin e n l'exercici en què es dugui a terme l'emancipació de joves de fins a 35 anys d'edat en els termes que s'indiquen més endavant.

  Es considera que podrà aplicar-se la deducció en l'exercici en què es compleixin els 36 anys, sempre que l'emancipació i les despeses s'hagin produït amb caràcter previ al compliment de l'esmentada edat. 

  A aquests efectes, es tindran en compte totes les despeses directament vinculats a l'emancipació, com són entre altres: les despeses d'adquisició de mobiliari, de transport, per l'arrendament o l'adquisició d'habitatge.

 • L'import màxim de la deducció serà de 1.000 euros per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • El contribuent ha de tenir menys de 35 anys.

 • S'entendrà que es duu a terme l'emancipació en l'exercici en què el contribuent deixa de conviure amb els seus ascendents i trasllada el seu domicili a un nou habitatge habitual situat al Principat d'Astúries que ocuparà en règim de propietat o arrendament.

 • Es perdrà el dret de deducció en el supòsit en el que el contribuent retorni a la llar familiar abans que transcorrin tres anys.

 • Només tindrà dret a aquesta deducció el contribuent de la qual suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 35.000 euros en tributació individual.

  • - 45.000 euros en tributació conjunta.

 • L'acreditació documental de les despeses que generin dret a deducció haurà de realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.