Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a famílies nombroses

Normativa: Art. 11 del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia de la deducció

Els contribuents que formin part d'una unitat familiar que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), ostenteu el títol de família nombrosa expedit per l'autoritat competent en matèria de serveis socials tindran dret a deduir la quantitat que procedeixi de les següents:

  • 1.000  euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria general.

  • 2000  euros, quan es tracti de família nombrosa de categoria especial.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

  • La deducció únicament resultarà aplicable en els supòsits de convivència del contribuent amb la resta de la unitat familiar a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i aquests realitzin declaració individual de l'impost, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

    A aquests efectes ha de tenir-se en compte que la determinació del nombre de persones amb dret a aplicar la deducció es realitza sense tenir en consideració si les seves bases imposables són o no inferiors a les exigides per poder aplicar-la de manera efectiva.