Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de descendents en centres de zero a tres anys

Normativa: Art. 14 bis Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

A. En general

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de despeses de descendents en centres de zero a tres anys.

 • L'import màxim de la deducció serà de  500  euros anuals per cada descendent que no superi l'esmentada edat.

  El límit màxim de la deducció establert respecte de cada fill ha d'aplicar-se individualment a cadascun d'ells.

  Quant a la justificació de les quantitats satisfetes, podrà realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

 • L'import de la  deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent als ajuts percebuts durant el període impositiu procedents del Principat d'Astúries associats a les despeses generades per l'atenció de fills de zero a tres anys.

Requisit específic

Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

 • 26.000 euros en tributació individual.

 • 37.000 euros en tributació conjunta.

B. Per a contribuents amb residència habitual en consells en risc de despoblament

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de despeses de descendents en centres de zero a tres anys.

 • L'import màxim de la deducció serà de 1.000  euros anuals  per cada descendent que no superi l'esmentada edat.

  Aquest percentatge i límit incrementat s'aplicarà tenint en compte que  el  consell  en risc de despoblament sigui la residència habitual del contribuent en l'exercici en què sigui aplicable la deducció, independentment del fet que, posteriorment, no es mantingui aquesta residència.

  Quant a la residència habitual, aquesta es determinarà amb base als criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, en relació amb el  consell  que dona dret a l'aplicació del benefici fiscal.

  D'acord amb l'anterior, el contribuent ha d'aplicar a la totalitat de les quantitats satisfetes en l'exercici per cada fill, el percentatge i el límit màxim de la deducció corresponent al lloc en el que, segons els criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, es consideri que ha estat la seva residència fiscal durant l'any. D'aquesta manera, si per aplicació dels esmentats criteris, durant l'exercici el contribuent ha residit en el consell  en risc de despoblament, s'aplicarà la deducció incrementada del 30 per 100 amb el límit de 1.000 euros per cada descendent que no superi 3 anys d'edat. En un altre cas, això és, si el contribuent ha tingut la seva residència habitual en una altra ubicació del Principat d'Astúries que no es consideri consell en risc de despoblament, s'aplicarà el percentatge del 15 per 100 amb el límit de 500 euros.

  Atenció: tindran la consideració de consells en risc de despoblament aquells amb una població de fins a 20.000 habitants, sempre que la població s'hagi reduït com a mínim un 10 per 100 des de l'any 2000.

  Als consells en risc de despoblament el 2022 proporcionats per la Comunitat d'Autònoma del Principat d'Astúries pot accedir a través del següent enllaç: "Consells en risc de despoblament".

 • L'import de la  deducció haurà de minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent als ajuts percebuts durant el període impositiu procedents del Principat d'Astúries associats a les despeses generades per l'atenció de fills de zero a tres anys.

Requisits específics

Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

 • - 35.000 euros en tributació individual.

 • - 45.000 euros en tributació conjunta.

Altres requisits i condicions comunes per a l'aplicació de la deducció

 • Que els progenitors, adoptants, o tutors convisquin amb el menor.

  Aquesta deducció resultarà també aplicable en els supòsits d'acolliment.

  Per determinar el compliment del requisit de la convivència, aquesta ha de determinar-se en la data de meritació de l'impost.

  En el cas de guarda i custòdia compartida ambdós pares poden aplicar la deducció sempre que justifiquin haver incorregut en la despesa encara que no es dugui a terme convivència efectiva a la data de meritació.

 • Quan existeixi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Sempre que existeixi convivència d'ambdós pares o tutors amb el menor, els imports satisfets es prorratejaran entre ells, encara que només un tingui dret a aplicar la deducció per tenir l'altre una base imposable superior a 35.000 euros.

  Igualment es prorratejaran entre ells les quantitats satisfetes, encara que només hagin estat abonades per un d'ells .

 • Especialitat: període impositiu en el que el menor compleixi els tres anys.

  La deducció (15 o 30 per 100) i el límit a la mateixa (500 euros o 1.000 euros) durant el període impositiu en el que el menor compleixi els tres anys es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits que s'indiquen en el següent apartat.

  Per determinar el nombre de mesos en què es compleixen els requisits haurà de computar-se el mes en què el menor compleixi tres anys.

  Si l'any s'hagués produït la defunció del contribuent i el descendent hagués complert tres anys abans del mateix, el prorrateig de la deducció en funció del nombre de mesos en els que el menor té menys de 3 anys es realitzarà segons la proporció que representin els mesos en els que es dona aquella circumstància respecte als mesos de durada del període impositiu (d'1 de gener fins a la data de la defunció), inclòs el mes de la defunció del contribuent.

  Igualment, resultés d'aplicació la deducció en els supòsits de defunció del descendent previ a la meritació de l'impost.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per l'atenció de descendents o adoptats de fins a 25 anys d'edat ”prevista en l'article 14 duodecies del text refós.

La incompatibilitat entre ambdues deduccions haurà de determinar-se per contribuent, i serà efectiva respecte dels mateixos descendents.