Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de formació en què hagin incorregut els contribuents que desenvolupin treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic

Normativa: Article 14 septies Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El  100 per 100 de l'import de les despeses  de formació satisfets en què hagi incorregut  el contribuent per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.

 • L'import màxim de deducció aplicable és de 2000 euros.

Requisits específics per a l'aplicació de la deducció

 • Que no hagin transcorregut més de tres anys des que el contribuent finalitzés la seva formació acadèmica.

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual al Principat d'Astúries i la mateixa es mantingui durant com a mínim tres anys.

 • Que, si l'activitat es desenvolupa per compte aliè , existiu  un contracte de treball.

 • Que, si l'activitat es desenvolupa per compte propi , el contribuent ha de  figurar d'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

 • Aquesta deducció s'aplicarà  una sola vegada, per totes les despeses en què hagin incorregut els contribuents durant la formació, durant el període impositiu en el que es produeixi la incorporació al mercat laboral.

  S'entendrà per incorporació al mercat laboral:

  1. Per al supòsit d'inici d'activitats per compte aliè, la data de signatura del contracte de treball

  2. Per al supòsit d'inici d'activitats per compte propi, la data de l'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

   En aquest últim supòsit, la situació d'alta haurà de mantenir-se durant un període mínim d'un any, llevat de defunció dins aquest període.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Als efectes d'aquesta deducció, tindran la consideració de treballs especialment qualificats aquells realitzats per persones treballadores amb una categoria professional compresa en el Grup de Cotització 1 del Règim General de la Seguretat Social, conforme al que disposa la normativa vigent a l'efecte, relacionats, directa i principalment, amb les següents activitats:

a) Activitats de recerca i desenvolupament

Aquestes activitats comprenen:

 1. La “investigació bàsica” o la indagació original i planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic o tecnològic, desvinculada de fins comercials o industrials.

 2. La “investigació aplicada” o la indagació original i planificada que persegueixi l'obtenció de nous coneixements amb el propòsit que els mateixos puguin ser utilitzats en el desenvolupament de nous productes, processos o serveis, o en la millora significativa dels ja existents.

 3. El “desenvolupament experimental” o la materialització dels resultats de la investigació aplicada en un pla, esquema o disseny de nous productes, processos o serveis, o la seva millora significativa, així com la creació de prototips no comercialitzables i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

 4. La concepció de “programa” avançat, entenent com a tal el que suposi la implementació de solucions innovadores. No s'inclouen a aquests efectes les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el “programa”. En qualsevol cas, aquest supòsit haurà de comptar amb informe favorable per part dels òrgans de l'Administració del Principat d'Astúries amb competències en aquest àmbit.

b) Activitats científiques i de caràcter tècnic

Aquestes activitats comprenen:

 1. La “innovació tecnològica” entesa com aquella activitat resultat del qual sigui un avenç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents.

  Es consideren nous els productes o processos les característiques o aplicacions dels quals, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

  Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com l'elaboració d'estudis de viabilitat i la creació de prototips i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, fins i tot els que puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

  També s'inclouen les activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades.

 2. Les activitats relacionades amb projectes dins l'àmbit del desenvolupament sostenible i de la protecció i millora mediambiental que tinguin com objecte:

  • La minimització, reutilització i valoració de residus.

  • La mobilitat i el transport sostenible.

  • La regeneració mediambiental d'espais naturals conseqüència de l'execució de mesures compensatòries o d'un altre tipus d'actuacions voluntàries.

  • La minimització del consum d'aigua i la seva depuració.

  • El treball d'energies renovables i eficiència energètica.

 3. Les activitats que es prestin per a entitats que es considerin “empreses innovadores” per complir els requisits establerts en la normativa comunitària.

 4. Les activitats que s'ofereixin a entitats que compleixin amb la finalitat de promoció empresarial i reforçament de l'activitat productiva.

  S'entendrà que compleixen aquesta finalitat les empreses que implementin projectes empresarials rellevants que suposin el desenvolupament de noves activitats, productes o mercats, l'ampliació o consolidació d'uns altres existents o la creació de llocs de treball estables.

  A aquests efectes, l'entitat per a la qual presti serveis la persona treballadora haurà de justificar el compliment de la finalitat de promoció empresarial i reforçament de l'activitat productiva resultant de la seva activitat.

 5. Les activitats que es prestin per a entitats que es trobin en l'etapa inicial de desenvolupament d'un nou projecte empresarial o en la seva fase de desenvolupament, sempre que es tracti de microempreses i petites i mitjanes empreses amb alt potencial de creixement.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció “Per a contribuents que traslladin el seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic” previst en l'article 14 octies del text refós.

Aquesta incompatibilitat haurà de determinar-se per contribuent, no per declaració. En cas de declaració conjunta, si les deduccions es generen per diferents contribuents ambdues podran ser aplicables.