Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida

Normativa: Art. 6 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 100 per 100 de l'import de la despesa efectiva satisfet durant el període impositiu  per a l'adquisició o rehabilitació d'un habitatge habitual que tingui la consideració de protegida conforme a la normativa estatal o autonòmica en la matèria.

 • Límit màxim: 5.000 euros

  Tingui-se en compte que les quantitats satisfetes per la construcció de l'habitatge poden ser tingudes en compte per determinar la quantia màxima de la deducció.

Base de la deducció

 • La base de la deducció està constituïda per les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

 • La  deducció resultarà aplicable a aquells exercicis en què el contribuent incorri en la despesa  independentment de la data en què es produeixi l'adquisició jurídica de l'habitatge o es finalitzi l'obra de rehabilitació.

  Precisions:

  Tingui-se en compte que es considera  adquirida l'habitatge tant en l'exercici en el que es ferm l'escriptura com quan es ferm un contracte privat de compravenda.

  Pel que fa a la rehabilitació, es considera que es duu a terme la mateixa  en l'exercici en el qual s'incorre en les despeses. Així, en el supòsit en què la rehabilitació es dugui a terme durant més d'un període impositiu la deducció resultarà d'aplicació a cadascun dels períodes en què s'incorri en la despesa sempre amb el límit de 5.000 euros o la despesa efectuada.

  D'igual manera, per a la construcció es considera que es duu a terme la mateixa en l'exercici en el qual s'incorre en les despeses. 

  En cas de finançament aliè , la deducció es practicarà a mesura que es vagi tornant el principal sempre que es compleixin tots els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció. A aquests efectes, no es computaran com a despeses els finançats amb un préstec. Sí es computaran les quantitats amortitzades del préstec.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge tingui la qualificació de protegida conforme a la normativa estatal o autonòmica en la matèria.

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, l'import màxim de la deducció (5.000 euros) es prorratejarà entre ells per parts iguals,  aplicant-se el benefici fiscal únicament en la declaració d'aquells que compleixin les condicions establertes per ser beneficiaris de la mateixa.

  Per aplicar el  prorrateig s'ha de tenir en compte el nombre de contribuents amb dret a la deducció que optin per aplicar-la  i que la despesa efectivament satisfeta per cadascun d'ells resulti superior a l'import màxim (5.000 euros). En un altre cas, el límit màxim de la deducció per al contribuent despesa del qual resulti inferior a es fixarà en la quantia de l'esmentada despesa efectiva.

  Atenció: el prorrateig es realitzarà  en funció del nombre de contribuents amb dret a aplicar la deducció, independentment de l'opció de tributació escollida. No obstant això, en cas que el règim econòmic matrimonial sigui la societat de guanys, els contribuents podran decidir si només un d'ells s'aplica la deducció o es prorrateja. En declaració conjunta el límit serà de 5.000 euros.

 • L'acreditació documental de les despeses que generin dret a deducció haurà de realitzar-se mitjançant factura o qualsevol altre mitjà del tràfic jurídic o econòmic admès en Dret.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

En el supòsit en què el contribuent manqui de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de la deducció durant el període impositiu en què es dugui a terme la despesa en  l'adquisició o rehabilitació, l'import no deduït podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció respectant el límit màxim de 5.000 euros fixat per a aquesta deducció.

L'aplicació de les quantitats pendents d'exercicis previs es durà a terme després d'aplicar les deduccions de l'exercici a les que el contribuent tingui dret.

Atenció: haurà de fer-se constar en la casella [1610] de l'Annex B.2 de la declaració l'import generat el 2022 i en la casella [0886 ] l'import que s'aplica, doncs tal com s'ha indicat si la quota íntegra autonòmica no és suficient per aplicar-se el total de la deducció,  podrà aplicar-se durant els tres períodes impositius següents.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció “Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en  consells en risc de despoblament” prevista en l'article  14 decies del text refós.

Per tant, un mateix contribuent no podrà aplicar ambdues deduccions (aquesta deducció "Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida" i la deducció "Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en consells en risc de despoblament") en la seva declaració ni per la mateixa ni per diferent habitatge.