Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data

Normativa: Art. 10 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 1.000  euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu en què es dugui a terme el naixement o l'adopció, sempre que es donin aquestes dues condicions:

    1. el menor convisqui amb el progenitor o adoptant en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i

    2. es tracti de parts múltiples o de dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data.

  • L'adopció s'entendrà realitzada en l'exercici impositiu en què es dugui a terme la inscripció en el Registre Civil espanyol. Quan la inscripció no sigui necessària s'atendrà al període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent.

  • En el supòsit de matrimonis o unions de fet la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells quan aquests optin per la presentació de declaració individual.