Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adopció internacional de nens

Normativa: Art. 5  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia de la deducció

600 euros per cada fill adoptat durant el període impositiu, sempre que es tracti d'una adopció de caràcter internacional.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

  • L'adopció té caràcter internacional quan així resulti de les normes i convenis aplicables a aquesta matèria.

  • Quan el nen adoptat convisqui amb ambdós pares adoptius i aquests tributin de forma individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció anterior "Per naixement o adopció de fills".