Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius a fundacions i clubs esportius

Normativa: Arts. 9 i 18.3  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • El 15 per 100 de les quantitats donades a fundacions que compleixin els requisits de la Llei 1/1998, de 2 de març, de Fundacions de la Comunitat de Madrid que persegueixin fins culturals, assistencials, educatius o sanitaris o qualssevol altres de naturalesa anàloga a aquests.

    En qualsevol cas, serà precís que aquestes fundacions es trobin inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat de Madrid, retin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent i que aquest hagi ordenat el seu dipòsit en el Registre de Fundacions.

  • El 15 per 100 de les quantitats donades a clubs esportius elementals i bàsics definits en els articles 29 i 30 de la Llei 15/1994, de 28 de desembre, de l'Esport de la Comu­nidad de Madrid.

    En qualsevol cas, serà precís que aquests clubs es trobin inscrits en el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat de Madrid.

  • La base de la deducció per totes les donacions indicades no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable, entenent com a tal la suma de la base liquidable general i la d'estalvi del contribuent.