Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per al foment de l'autoocupació de joves menors de 35 anys

Normativa: Art. 16  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia de la deducció

1.000 euros per als contribuents en els que es donin les següents circumstàncies:

  • Que siguin menors de 35 anys

  • Que causin alta per primera vegada, com persona física o com partícip en una entitat en règim d'atribució de rendes, en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors previst en el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comu­nes dels Procediments d'Aplicació dels Tributs (BOE de 5 de setembre).

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

Aquesta deducció es practicarà durant el període impositiu en què es produeixi l'alta en el Cens.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'activitat es desenvolupi principalment en el territori de la Comunitat de Madrid .

  • Que el contribuent es mantingui en l'esmentat Cens durant com a mínim un any des de l'alta.

    No es considerarà incomplert aquest requisit en el cas de defunció del contribuent abans del transcurs d'un any des de l'alta en el cens, sempre que no s'hagués donat de baixa en el mateix abans de la defunció.

  • En la tributació conjunta no es multiplicarà l'import de la deducció pel nombre de membres de la unitat familiar que compleixin amb els requisits exigits per a la seva aplicació.