Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació

Normativa: Art. 15  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • Amb caràcter general: e l 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de societat anònima o Societat de Responsabilitat Limitada.

  El límit de deducció aplicable és de 6.000 euros anuals.

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions, participacions i aportacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes laborals, societats de responsabilitat limitada laborals i societats cooperatives.

  El límit de la deducció aplicable és de 12.000 euros.

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació.

  El límit de la deducció és de 12.000 euros.

Important: tingui-se en compte que la deducció s'aplica per tres tipus d'inversions diferents per a cadascuna de les quals s'estableix un límit diferent i independent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Els següents requisits i condicions no són exigibles quan es tracti d'inversions efectuades en entitats creades o participades per universitats o centres d'investigació:

 • La participació adquirida pel contribuent com a conseqüència de la inversió, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior durant cap dia de l'any natural al 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 • Que aquesta participació es mantingui un mínim de tres anys.

 • Que l'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social o fiscal a la Comunitat de Madrid .

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.

   A aquests efectes, no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que estableix l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. En el cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, que des del primer exercici fiscal aquesta compti, com a mínim, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

   Important: quan es tracti de societats anònimes laborals, societats de responsabilitat limitada laborals i societats cooperatives no serà exigible aquest requisit.

  4. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital de l'entitat, que aquesta entitat hagués estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i que la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits anteriors, i que aquest increment es mantingui durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral tenint en compte la jornada contractada en relació amb  la jornada completa.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.