Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversions realitzades en entitats cotitzades en el mercat alternatiu borsari

Normativa: Art. 17  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició d'accions corresponents a processos d'ampliació de capital o d'oferta pública de valors, en ambdós casos a través del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari aprovat per Acord del Consell de Ministres del 30 de desembre de 2005.

  • El límit màxim de la deducció és de 10.000 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que les accions o participacions adquirides es mantinguin com a mínim durant dos anys.

    Aquesta deducció s'aplicarà a aquelles inversions amb dret a deducció que es realitzin després del 23 de febrer de 2010

  • Que la participació en l'entitat a la que corresponguin les accions o participacions no sigui superior al 10 per 100 del capital social durant els dos anys següents a l'adquisició de les mateixes.

  • La societat en què es produeixi la inversió ha de tenir durant els dos anys següents a la mateix el domicili social i fiscal a la Comunitat de Madrid, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb els requisits establerts en l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció "Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació" anteriorment comentada.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragón, Galícia, Madrid o Murcia per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el  NIF de l'entitat i, si existeix, el de la  segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen en el Mercat Alternatiu Borsari en la casella corresponent.