Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement o adopció de fills

Normativa: Arts. 4 i 18.1  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quanties de la deducció i períodes d'aplicació

 • 600 euros per cada fill nascut o adoptat.

 • En el cas de parts o adopcions múltiples la quantia corresponent al primer període impositiu en què s'apliqui la deducció s'incrementarà en 600 euros per cada fill.

Important: d'acord amb la disposició final cinquena del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, la deducció per naixement o adopció de fills  de l'article 4 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, en la regulació vigent des de l'1 de gener de 2018, només serà aplicable als fills nascuts o adoptats a partir d'aquesta data.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

La deducció s'aplica tant durant el període impositiu en el que es produeixi el naixement o l'adopció com a cadascun dels dos períodes impositius següents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només tindran dret a practicar la deducció els pares que convisquin amb els fills nascuts o adoptats.

 • Quan els fills nascuts o adoptats convisquin amb ambdós pares i aquests tributin de forma individual, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la decla­ración de cadascun d'ells.

 • Límits de la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració) per poder aplicar la deducció.

  S'exigeix un doble límit: un general, que ha de complir el contribuent que pretengui aplicar la deducció, i un altre especifico que ha de complir la unitat familiar de la que formi part:

  a. Contribuent: la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent no podrà superar:

  • 30.000 euros en tributació individual.

  • 36.200 euros en tributació conjunta.

  b. Unitat familiar: la suma de les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar de la que el contribuent pugui formar part no podrà ser superior a 60.000 euros.

  Regles per a la seva aplicació:

  • Si es tracta d'una unitat familiar conjugal (de les regulades en l'article 82.1.1ª de la Llei de l'IRPF ), hauran d'agregar-se les bases imposables de cadascun dels membres de la unitat familiar integrats en la mateixa, independentment del fet que optin o no pel règim de tributació conjunta i de què estiguin obligats o no a presentar declaració.

  • Així, per a cada cònjuge, la base imposable serà la corresponent a ambdós més les dels fills (menors d'edat o majors incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada), comuns o no, que convisquin amb el matrimoni.

   En el cas de tributació conjunta serà la base imposable d'aquesta declaració la que es tingui en compte a l'efecte del límit fixat.

  • Si es tracta d'una unitat familiar monoparental o no conjugal, hauran d'agregar-se, exclusivament les bases imposables dels membres de la unitat familiar que teòricament correspongui a cada contribuent, d'acord amb el que disposa l'article 82.1.2ª de la Llei de l'IRPF : el propi contribuent i els fills d'aquest (menors o majors incapacitats judi­cialmente subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada) que convisquin amb ell. I tot això, també, independentment del fet que s'opti o no per tributar pel règim de tributació conjunta i de què estiguin o no obligats a presentar declaració. En el cas de tributació conjunta serà la base imposable d'aquesta declaració la que es tingui en compte a l'efecte del límit fixat.