Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició de vehicles nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny

Normativa: Art. 4.U.y). Quatre i Cinc i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l'adquisició de vehicles nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Ha de tractar-se de vehicles nous pertanyents a alguna de les següents categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal:

  1. Bicicletes convencionals – no electrificades. Les bicicletes objecte d'ajuda hauran de tenir el caràcter d'urbà.

  2. Bicicletes elèctriques

  3. kits d'electrificació de bicicletes urbanes.

  4. Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510]de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

Base de deducció

 • La base de deducció són les quantitats destinades a l'adquisició del vehicle.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

 • Per període impositiu cada contribuent podrà deduir-se les quantitats destinades a l'adquisició d'un únic vehicle.

 • Només podran aplicar la deducció els contribuents que figurin en la factura de compra del vehicle

Base màxima de deducció

 1. La base màxima de la deducció estarà constituïda per l'import màxim subvencionable per a cada tipus de vehicle, d'acord amb l'esmentada Ordre 5/2020, de 8 de juny, incrementat en un 10 per 100, de què s'exclourà la part de l'adquisició finançada amb subvencions o ajuts públiques.

  A l'efecte de determinar la quantia màxima deduïble, l'import dels ajuts públiques i subvencions ha de descomptar-se de l'import total abonat pel contribuent i el resultat d'aquesta operació no podrà superar import màxim subvencionable per a cada tipus de vehicle, d'acord amb l'esmentada Ordre 5/2020, de 8 de juny.

  D'acord amb l'esmentada Ordre la tipologia, requisits i bases màximes de deducció seran les que s'indiquen en el següent quadre:

  TipologiaRequisitsBase màxima de deducció per a morts fins al 28/10/2012Base màxima de deducció per a la resta dels contribuents
  Bicicletes convencionals Amb caràcter d'urbà 500 € o 700 € en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil. 550 € o 750 € en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.
  Bicicletes elèctriques
  1. Bicicleta urbana, amb assistència al pedaleig, i equipament estàndard.
  2. Potència del motor elèctric inferior o igual a 250 W.
  3. Autonomia aproximada 50 km.
  4. Bateria de ió liti, de 36 V i capacitat mínima de 9 A.h.
  5. L'alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta abast 25 km / hora, o bé quan la persona deixa de pedalejar.
  6. Compliment de la norma UNE-EN 15194:2018. Cicles amb Assistència Elèctrica. Bicicletes EPAC.
  1.400 € 1.540 €
  kits d'electrificació de bicicletes urbanes Compliran les limitacions assenyalades per a les bicicletes elèctriques. 600 € 660 €
  Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
  1. Velocitat màxima 25 km/hora
  2. Autonomia mínima 30 km.
  3. Bateria de ió liti, de capacitat mínima de 7,8 A.h
  450 € 495 €

  Atenció : tingui-se en compte que la deducció serà aplicable a vehicles que es relacionen en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, encara que no haguessin tingut dret a obtenir ajuts per excedir el seu preu de compra dels imports màxims subvencionables previstos en l'esmentada ordre, si bé aquests imports serveixen de referència per al límit màxim de base de la deducció.

 2. En cas que existeixi més d'un contribuent amb dret a aplicar la deducció sobre un mateix vehicle, la  base màxima de la deducció hauria de prorratejar-se entre ells.

 3. La base màxima de la deducció a aplicar en la declaració conjunta serà idèntica que en tributació individual, sense que sigui procedent la seva elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar. Aquesta base màxima és per contribuent.

  Exemples

  1. Matrimoni format pel senyor M.T i la senyora R.V, en què durant 2022 cada cònjuge va adquirir  una bicicleta elèctrica per un import de 1.600 euros.

   D'acord amb l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, el preu de les bicicletes elèctriques no podrà ser superior a 1.400 €, IVA inclòs incrementat en un 10 per 100, això és, 1.540 euros (import màxim deduïble).

   Per tant, en la declaració conjunta l'import de la deducció aplicable serà 10 per 100 dels imports màxims deduïbles. Això és  10%  s/ (1.540 + 1.540) = 308 euros

   Nota: l'única restricció que s'estableix és que en el mateix període impositiu cada contribuent només podrà deduir-se les quantitats destinades a l'adquisició d'un únic vehicle. Aquí existeixen dos contribuents i l'adquisició per cadascun de dues bicicletes elèctriques per la qual cosa correspon el 10% de l'import màxim deduïble (1.400 euros) per cadascuna de les bicicletes adquirides.

  2. El mateix matrimoni que en l'exemple anterior: si el senyor M.T adquireix una bicicleta elèctrica per un import de 1.600 euros i, la senyora R.V adquireix una bicicleta convencional per 700 euros. El senyor M.T rep una ajuda pública per a l'adquisició de la bicicleta elèctrica per un import de 200 euros.

   D'acord amb l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, el preu de les bicicletes elèctriques no podrà ser superior a 1400 euros, IVA inclòs i el de les bicicletes convencionals (no elèctriques no podrà ser superior a 500 euros, IVA inclòs, o 700 euros en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.

   La base màxima serà aquest import màxim incrementat en un 10 per 100. Per tant:

   Bicicletes elèctriques (1.400 x 10% s/ 1.400) = 1.540

   Bicicletes convencionals: 500 x 10% s/500 = 550

   Per tant, en la declaració conjunta l'import de la deducció aplicable serà del 10 per 100 de  les bases  màximes.

   Això és, 10%  s/ (1.540 - 200 ajuda) = 134 euros.

   10% s/550 = 55 euros.

   Total import de la deducció: 134 + 55 = 189.

  3. El mateix matrimoni que en els exemples anteriors: si el senyor M.T adquireix una bicicleta elèctrica per un import de 1.200 euros i, la senyora R.V adquireix una bicicleta convencional per un import de  350 euros.

   Com els imports satisfets per a l'adquisició de les bicicletes són inferiors al preu màxim subvencionable que fixa l'Ordre 5/2020, de 8 de juny (1.400 euros per a les bicicletes elèctriques i 500 euros per a les bicicletes convencional) incrementat en un 10 per 100 (això és, 1.540 euros per a bicicletes elèctriques i 550 euros per a les bicicletes convencional) es prendran els import satisfets.

   Per tant, en la declaració conjunta podrà consignar-se una deducció del 10 per 100 dels imports satisfets per a l'adquisició de cada bicicleta. Això és, 10% x (1.200 + 350) = 155 euros

Límit de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual  pràctic Renda 2021.

 • L'import màxim de la deducció que resulti conforme a l'indicat  en els apartats anteriors  només serà aplicable pels contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liqui­dable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit màxim de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit màxim de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)