Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi

Normativa: Art. 4.U.ñ), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat per compte propi o aliè, en municipi diferent d'aquell en el que el contribuent residia amb anterioritat.

Tingui-se en compte que a l'efecte de poder practicar aquesta deducció es requereix que el contribuent satisfaci en qualitat d'arrendatari quantitats en concepte de lloguer del seu habitatge habitual durant el període impositiu. Per això, en cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament sens perjudici que tal contracte tingui efectes interns entre els cònjuges.

Atenció: només té dret a aplicar-se la deducció el contribuent titular del contracte d'arrendament que resideix en l'habitatge arrendat per raó de la seva activitat, i per la renda abonada que, a aquest efecte, li sigui imputable.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge arrendat, radicada a la Comunitat Valenciana, vas donar més de 50 quilòmetres d'aquella en la que residia immediatament abans de l'arrendament.

 • Que les quantitats satisfetes per l'arrendament no siguin retribuïdes per l'ocupador.

 • Que la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

   1. 30.000 euros en declaració individual.

   2. 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en cuen­tas en entitats de crèdit.

  L'exigència d'aquest requisit s'estableix  la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

 • L'import màxim de la deducció serà de 224 euros.

 • Aquest límit màxim de 224  euros només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els límits de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (224  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (224  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

 • El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romangui vigent l'arrendament dins l'exercici.

 • Quan dos o més contribuents declarants de l'IRPF tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  El prorrateig del límit màxim de la deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es prenen en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció anteriorment comentada "Per arrendament de l'habitatge habitual ".

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar en l'annex B.7 el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X, en la casella corresponent.