Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 4.U.n), Quatre i Cinquè i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quanties i imports màxims de la deducció

 • El 20 per 100, amb el límit de 800 euros.

 • El 25 per 100 amb el límit de 950 euros si l'arrendatari reuneix una de les següents condicions:

  1. Tenir una edat igual o inferior a 35 anys.

  2. Tenir reconegut un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100, o psíquica, superior al 33 per 100.

  3. Tenir la consideració de víctima de violència de gènere segons el que disposa la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • El 30 per 100 amb el límit de 1.100 euros, si reuneix dos o més de les condicions anteriors.

 • L'import màxim de deducció es prorratejarà pel nombre de dies en els que romangui vigent l'arrendament dins el període impositiu i en els que es compleixin les circumstàncies personals requerides per a l'aplicació dels diferents percentatges de deducció.

Tingui-se en compte que a l'efecte de poder practicar aquesta deducció es requereix que el contribuent satisfaci en qualitat d'arrendatari quantitats en concepte de lloguer del seu habitatge habitual durant el període impositiu. Per això, en cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament sens perjudici que tal contracte tingui efectes interns entre els cònjuges.

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, el límit de la deducció serà de 700, 850 o 1.000 euros, respectivament, segons les condicions que reuneixi el contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la data del contracte d'arrendament sigui posterior a 23 d'abril de 1998 i seu du­ración sigui igual o superior a un any.

  Recordi: per fer front a l'impacte de la COVID-19 es va suprimir, amb efectes des de l'1 de gener de 2019, per la disposició addicional primera del Decret llei 1/2020, de 27 de març (DOCV del 30) el requisit relatiu a l'obligació del contribuent, com arrendatari, de presentar la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats derivada del contracte d'arrendament de l'habitatge habitual

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix. A aquests efectes, s'estarà al concepte d'habitatge habitual reco­gido en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que, durant com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars,  de manera individual o conjuntament, de la totalitat del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi constituït sobre un altre habitatge distant a menys de 50 quilòmetres de l'habitatge arrendat, llevat que existeixi una resolució administrativa o judicial que els impedeixi el seu ús com residència. 

  En el cas de tractar-se d'una dona víctima de violència de gènere, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, es considerarà que no forma part de la unitat familiar el cònjuge agressor no separat legalment. Tampoc computarà l'immoble que la contribuent compartia amb la persona agressora com residència habitual.

  Precisió: el concepte d' unitat familiar  és l'establert en l'article 82 de la Llei de l'IRPF i s'examina en el Capítol 2 d'aquest manual.

 • Que el contribuent no tingui dret en el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual .

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable del ahorro, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022  la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • Quan dos o més contribuents declarants de l'IRPF tinguin dret a la apli­cación d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells a parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable 

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual  pràctic Renda 2021.

 • Els límits màxims de la deducció (800, 950 o 1.100 euros, segons correspongui) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liqui­dable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els límits de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (800, 950 o 1.100 euros segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (800, 950 o 1.100  euros segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

  El prorrateig dels límits màxims de la deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar la deducció per un mateix habitatge per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liqui­dable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es prenen en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  L'exigència d'aquest requisit s'estableix en  la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits. 

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la que a continuació es comenta "Per arrendament d'un habitatge com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi".

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge  i,  si existeix,  el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X, respectivament, en les caselles corresponents.