Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats procedents d'ajuts públics concedides per la Generalitat en virtut del Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i les treballadores afectades per un ERTO i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Normativa: Lletra a) de la disposició addicional 17a  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i requisits de la deducció

L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents dels ajuts públics concedits.

La deducció es podrà aplicar pels contribuents que haguessin obtingut  els  ajuts públics concedits per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per establir ajuts econòmics als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 que hagin estat integrades en la base imposable del contribuent.