Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades a abonaments culturals

Normativa: Art. 4.U.x) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 21 per 100 de les quantitats satisfetes per l'adquisició d'abonaments culturals d'empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat sobre l'Abonament Cultural Valencià.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció només podran aplicar-la els contribuents amb rendes inferiors a 50.000 euros.

    A aquests efectes, s'entendrà per rendes del contribuent que adquireixi els abonaments culturals, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500 ] i [0510] de la declaració.

  • La base màxima de la deducció serà de 165 euros per període impositiu.

    Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, la base màxima de la deducció serà de 150 euros per període impositiu.

  • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.