Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de tres anys

Normativa: Art. 4.U.e), Quatre i Cinquè  i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, destinades a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills o acollits permanents, menors de tres anys.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els pares o acollidors que convisquin amb el menor desenvolupin activitats per compte propi o aliè per la qual percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, no sigui superior a :

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • Quan dos contribuents declarants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix fill o acollit, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguali s.

 • Si durant l'any el fill o acollit deixa de ser menor de tres anys el límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què aquest hagi estat menor de tres anys. El mateix tractament també és aplicable quan el fill hagi nascut o l'acolliment s'hagi produït durant l'exercici.

 • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  Aquesta exigència ve establerta per la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits. 

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits màxims de deducció així com els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda 2021.

 • El límit màxim de la deducció serà de 297 euros, per cadascun dels fills o acollits permanents, menors de tres anys, inscrit en guarderies i centres de primer cicle de edu­cación infantil.

 • Aquest límit màxim de 297  euros només serà aplicable pels contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració)  sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els  imports i límits de la deducció seran els següents :

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (297  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (297  euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)