Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià

Normativa: Art. 4.U.q) i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • El 20 per 100 per als primers 150 euros i

  • El 25 per 100 per a la resta del valor de les quantitats destinades per les persones titulars de béns pertanyents al Patrimoni Cultural Valencià, inscrits en l'Inventari General del mateix, a la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns.

  • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.