Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per les quantitats satisfetes en tractaments de fertilitat realitzats en clíniques o centres autoritzats

Normativa: Art. 4.U.ab) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents mortes abans del 28 d'octubre de 2022.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • 100 euros sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que la contribuent sigui una dona amb una edat compresa entre 40 i 45 anys, tots dos inclosos, a la data de meritació de l'IRPF.

   Només tindrà dret la dona que rebi el tractament de fertilitat.

  2. Que durant el període impositiu hagi satisfet quantitats tractaments de fertilitat realitzats en clíniques o centres autoritzats.

 • La deducció només serà aplicable a les contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510 ] de la declaració, respectivament, no sigui  superior a:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre  de la deducció només serà aplicable a les contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de la contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000  euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000  euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (100 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l' import de la deducció (100 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)