Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià

Normativa: Art. 4.U.q) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

 • El 20 per 100 per als primers 150 euros i

 • El 25 per 100 per a la resta del valor de les donacions pures i simples efectuades, durant el període impositiu, de béns que, formant part del Patrimoni Cultural Valencià, es trobin inscrits en l'Inventari General de l'esmentat Patrimoni, d'acord amb la normativa legal autonòmica vigent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que les donacions es realitzin a favor de qualsevol de les següents entitats a què es refereix l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana:

  1. Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, objecte social del qual sigui de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

   S'entén per entitats sense ànim de lucre:

   1. Les fundacions.
   2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
   3. Les federacions i associacions esportives en el territori de la Comunitat Valenciana.
   4. Les federacions i associacions de les entitats sense ànim de lucre a les que es refereixen els apartats anteriors.
  2. La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

  3. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis que depenguin de les mateixes.

  4. Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seves fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

  5. Els instituts i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana o que tinguin seu en ella.

  6. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  7. Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge les persones o entitats objectivament comparables a les previstes en el punt anterior amb seu en unes altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'espai econòmic europeu que desenvolupin projectes o activitats declarats d'interès social en els termes de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

 • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.