Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions o cessions d'ús o comodats per a uns altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional

Normativa: Art. 4.U.s) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 25 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions o els préstecs d'ús o comodat efectuades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social en els que es compleixin els requisits que s'indiquen en el següent apartat.

No obstant això, en cas que el contribuent s'apliqui la deducció per donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002, prevista en l'article 68.3.a) de la Llei IRPF, els primers 150 euros del valor de la donació gaudiran d'una deducció del 20 per 100.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que les donacions o els préstecs d'ús o comodat siguin efectuades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social, diferents de les previstes per a les donacions relatives al patrimoni cultural valencià i de les destinades al foment de la llengua valenciana.

 • Que les donacions o els préstecs d'ús o comodat siguin realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

  D'acord amb l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana es consideren persones i entitats beneficiàries les següents:

  1. Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, objecte social del qual sigui de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

   S'entén per entitats sense ànim de lucre:

   1. Les fundacions.
   2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
   3. Les federacions i associacions esportives en el territori de la Comunitat Valenciana.
   4. Les federacions i associacions de les entitats sense ànim de lucre a les que es refereixen els apartats anteriors.
  2. La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

  3. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis que depenguin de les mateixes.

  4. Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seves fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

  5. Els instituts i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana o que tinguin seu en ella.

  6. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  7. Les empreses culturals que tinguin el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i que tinguin com objecte social qualsevol dels següents:

   1. La cinematografia, els arts audiovisuals i arts multimèdia.
   2. Els arts escèniques, la música, la dansa, el teatre i el circ.
   3. Els arts plàstiques o bells arts, la fotografia o el disseny.
   4. El llibre i la lectura i les edicions literàries, fonogràfiques i cinematogràfiques en qualsevol format o suport.
   5. La investigació, documentació, conservació, restauració, recuperació, difusió i promoció del patrimoni cultural material i immaterial de la Comunitat Valenciana.
   6. El folklore i les tradicions populars de la Comunitat Valenciana, especialment la música popular i les danses tradicionals.
   7. Els arts aplicades com la joieria i ceràmica artesanal.
   8. Qualsevol altra activitat artística o cultural.
  8. Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que, habitualment, exerceixin activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional. Als efectes d'aquesta llei, no es consideraran beneficiàries les persones físiques que exerceixin activitats culturals, científiques o esportives de caràcter no professional en relació amb les modalitats de mecenatge rebudes del seu cònjuge, parella estable, ascendents, descendents o col·laterals fins al tercer grau, o dels que formin part al costat de la persona física esmentada d'una entitat en règim d'atribució de rendes.

  9. Els museus i col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana, així com els arxius a la Comunitat Valenciana.

 • Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge les persones o entitats objectivament comparables a les previstes en el punt anterior amb seu en unes altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'espai econòmic europeu que desenvolupin els projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interès social que donen dret a aquesta deducció.

Base de les deduccions

 • La base de les deduccions per donacions realitzades serà:

  1. En les donacions dineràries, el seu import.

  2. En les donacions de béns o drets, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l'impost sobre el patrimoni.

  3. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles , l'import anual que resulti d'aplicar, a cadascun dels períodes impositius de durada de l'usdefruit, el 4 per 100 del valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

  4. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre valors, l'import anual dels dividends o interessos percebuts per la persona usufructuària a cadascun dels períodes impositius de durada de l'usdefruit.

  5. En la constitució d'un dret real d'usdefruit sobre béns i drets, l'import anual resultant d'aplicar l'interès legal dels diners de cada exercici al valor de l'usdefruit determinat en el moment de la seva constitució conforme a les normes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  6. En les donacions de béns d'interès cultural, béns inventariats no declarats d'interès cultural, béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat garantida, la valoració efectuada per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià. En el cas dels béns culturals que no formin part del patrimoni cultural valencià, la junta valorarà, també, la suficiència de la qualitat de l'obra.

 • Base màxima: El valor determinat d'acord amb el que disposa el punt anterior, tindrà com a límit màxim el valor normal en el mercat del bé o dret transmès en el moment de la seva transmissió.

  • La base de les deduccions per préstecs d'ús o comodat serà l'import anual que resulti d'aplicar, a cadascun dels períodes impositius de durada del préstec, el 4 per 100 a la valoració del bé efectuada per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

   En cas que es tracti de préstecs d'ús o de comodat de locals per a la realització de projectes o activitats, s'aplicarà el 4 per 100 del valor cadastral, proporcionalment al nombre de dies que correspongui de cada període impositiu.

  • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.