Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19

Normativa: Lletra d) de la disposició addicional 17a  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra autonòmica el resultat d'aplicar a l'import de les donacions efectuades durant el període impositiu, sigui en metàl·lic o en espècie, per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, produïda per la COVID-19, els següents percentatges:

   Import fins aPercentatge de deducció
  150 euros 20
  Resta base de deducció 25
 • Les donacions s'hauran d'haver realitzat d'acord amb l'article 4 del Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

  L' article 4  ("Règim aplicable a les donacions realitzades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19") del Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, disposa que:

  1. Les donacions de diners que s'efectuïn per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, s'ingressaran en el compte de del Tresor de la Generalitat amb l'IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086. Aquestes donacions generaran crèdit en el pressupost de la Generalitat, d'acord amb la naturalesa de les actuacions a les que estiguin afectes, sense necessitat d'acceptació expressa.

  A aquests efectes, les donacions de diners que s'haguessin efectuat o que es puguin efectuar en uns altres comptes designats pels departaments de l'Administració del Consell, hauran de transferir-se pels autoritzats al compte previst en el paràgraf anterior.

  2. Les donacions d'equipament i subministraments relacionats amb la lluita contra la COVID-19 que tinguin la consideració de béns mobles es consideressin acceptades per la seva mera recepció per la conselleria competent en matèria de sanitat o per l'òrgan que aquesta designi com a destinatari.

  3. Les donacions de béns immobles seran acceptades per la conselleria competent en matèria de patrimoni, de conformitat amb el que estableix la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, podent destinar-se els immobles directament a la lluita contra la COVID-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

  4. Les quantitats obtingudes per aquestes vies queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi provocada per la COVID-19 i podran destinar-se a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que pugui contribuir a reforçar les capacitats de resposta a la crisi derivada de la COVID-19.