Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana

Normativa: Art. 4.U.r) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 20 per 100 per als primers 150 euros i

 • El 25 per 100 per a la resta del valor de les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu a favor de les següents entitats:

  1. La Generalitat, els organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

  2. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis d'elles dependents.

  3. Les universitats públiques i privades establertes a la Comunitat Valenciana.

  4. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  5. Les entitats inscrites l'últim dia del període impositiu en el Cens d'entitats de foment del valencià.

  A aquests efectes, quan el donatari sigui la Generalitat o una de les seves entitats públiques de caràcter cultural, l'import rebut en cada exercici quedarà afecte, com crèdit mínim, a programa de despeses dels pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tinguin per objecte el foment de la llengua valenciana.

 • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.